3ο ΓΕΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ

Πολιτική Ψηφιακής Ασφάλειας στο Διαδίκτυο

Το 3ο ΓΕΛ Αργυρούπολης αποτελεί μια σύγχρονη σχολική κοινότητα όπου οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Τεχνολογιών (ΤΠΕ) συνιστούν σημαντικό εργαλείο καινοτόμων δραστηριοτήτων αλλά και ευκαιριών μάθησης, γνώσης και συνεργασίας σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Η ανταλλαγή ιδεών, η κοινωνική αλληλεπίδραση και οι ευκαιρίες μάθησης που προσφέρονται μέσω των ΤΠΕ είναι πολύ επωφελείς για όλους, αλλά μπορεί περιστασιακά να θέσουν τα παιδιά, τους νέους και τους ενήλικες σε κίνδυνο. Η ασφάλεια στο Διαδίκτυο καλύπτει θέματα που αφορούν στα παιδιά και στους νέους όσο και στους ενήλικες και την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, των κινητών τηλεφώνων και άλλων τεχνολογιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών, τόσο εντός όσο και εκτός σχολείου. Επιπλέον, η Ασφάλεια στο Διαδίκτυο περιλαμβάνει την εκπαίδευση για όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας σχετικά με τους κινδύνους και τις ευθύνες και είναι μέρος του «καθήκοντος μέριμνας» που ισχύει για όλους όσους εργάζονται με παιδιά. Ως εκ τούτου, όλα τα μέλη της παρούσας σχολικής μονάδας (μαθητές, μαθήτριες, εκπαιδευτικοί, γονείς και κηδεμόνες) από κοινού υποστηρίζουν δράσεις και δραστηριότητες που στοχεύουν στην ασφάλεια των παιδιών στο Διαδίκτυο.

Στόχοι

Το σχολείο στοχεύει

     στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών και των εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες

     στην σωστή ισορροπία μεταξύ του ελέγχου της πρόσβασης στο Διαδίκτυο και την τεχνολογία, του καθορισμού κανόνων και ορίων και της εκπαίδευσης των μαθητών και του προσωπικού για την υπεύθυνη χρήση

   στην ενημέρωση των νέων και τη δημιουργία γόνιμου προβληματισμού. Είναι σημαντικό να γίνει αντιληπτό ότι το διαδίκτυο και τα κοινωνικά δίκτυα δεν είναι μόνο χώροι ευχάριστης συνάντησης φίλων και γνωστών, ή ευχάριστης ενασχόλησης αλλά και μέσο οργανωμένων φορέων για διάφορους ιδιοτελείς σκοπούς (διαφήμιση, καταγραφή δραστηριοτήτων κλπ). 

   στην έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση των μαθητών/τριών ώστε να μπορούν να εντοπίζουν και, στη συνέχεια, να αποφεύγουν τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την χρήση του Διαδικτύου

   στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης ώστε να αξιολογούνται κατάλληλα οι πληροφορίες που λαμβάνονται από το διαδίκτυο, να αναζητούνται και να διασταυρώνονται οι πληροφορίες από έγκυρες και επώνυμες πηγές και να αποφεύγονται οι παραπλανητικές και ψεύτικες ειδήσεις.

     στην ενημέρωση όλων των καθηγητών/τριών ώστε να γνωρίζουν τη σημασία της ορθής πρακτικής για τη διαδικτυακή ασφάλεια στην τάξη με στόχο να εκπαιδεύσουν και να

προστατεύσουν τους/ τις μαθητές/ τριες

Σχεδιασμός Πολιτικής για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Α. Ορισμός Υπευθύνων

Με την υπ' αριθμ. 1Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων στις 3Σεπτεμβρίου 2018, ορίστηκαν·.

1.          Υπεύθυνος για την Ψηφιακή Φήμη του Σχολείου ο Διευθυντής του σχολείου κ. Κωνσταντίνος Σκέντος

2.     Συντονίστρια για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο η Εκπαιδευτικός ΠΕ86 (Πληροφορικής) κ. Αθηνά Κόλλια. Η Συντονίστρια συντάσσει την Πολιτική Ασφάλειας στο Διαδίκτυο με βάση την πολιτική eSafety Label και τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. Η πολιτική εγκρίθηκε ομόφωνα από το Σύλλογο Διδασκόντων με την υπ’ αριθμ. 1 Πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων στις 3/9 /2018.

Η πολιτική για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο θα επικαιροποιείται κάθε δύο έτη.

3.          Υπεύθυνοι για την Ενημέρωση

Διαδικτυακού τόπου/Ιστοσελίδας και blogτου σχολείου ορίζονται, η Εκπαιδευτικός Πληροφορικής κ. Αθηνά Κόλλια, και ο Εκπαιδευτικός ΠΕ03 κ. Γεώργιος Κονίδας.

4.          Υπεύθυνος για την χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην αίθουσα πληροφορικής ή/ και των φορητών υπολογιστών (laptops) ορίζεται ο εκάστοτε εκπαιδευτικός που κάνει χρήση των υπολογιστών

5.          Υπεύθυνος Διαχειριστής Δικτύου, Συντονιστής ΤΠΕ &Υπεύθυνος για Ενημερώσεις και Άδειες Χρήσης Λογισμικού ο εκάστοτε Εκπαιδευτικός Πληροφορικής. Για το σχολικό έτος 2018-2019 ορίζεται η Εκπαιδευτικός Πληροφορικής κ . Αθηνά Κόλλια.

Ο Υπεύθυνος Διαχειριστής Δικτύου αναλαμβάνει τη διατήρηση της ασφάλειας του τοπικού δικτύου (LAN). Οι χρήστες θα αναλαμβάνουν την ευθύνη για τη χρήση του δικτύου που κάνουν.

     Οι σταθμοί εργασίας θα πρέπει να διασφαλίζονται από λάθη χρηστών και εσκεμμένες ενέργειες.

     Οι διακομιστές δικτύου (servers) θα βρίσκονται σε ασφαλή τοποθεσία και η πρόσβαση σε αυτούς θα είναι περιορισμένη

·                   Το λειτουργικό σύστημα του διακομιστή θα είναι ασφαλές και ενημερωμένο .

     Τα προγράμματα προστασίας κακόβουλου λογισμικού θα ενημερώνονται τακτικά για όλο το δίκτυο έτσι να υπάρχει διαρκής προστασία των προγραμμάτων και των δεδομένων.

     Ο συντονιστής ΤΠΕ / υπεύθυνος δικτύου θα επανεξετάζει τακτικά τη χωρητικότητα του συστήματος και θα έχει τον έλεγχο των αρχείων που βρίσκονται στο δίκτυο του σχολείου.

     Η πρόσβαση στο δίκτυο του σχολείου θα γίνεται με σύνδεση σε λογαριασμό με χρήση ονόματος χρήστη και κωδικού πρόσβασης.

Β. Κανόνες Χρήσης Δικτύων, Λογισμικών & Φορητών Μέσων

     Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται φορητά μέσα (usbστικάκια κλπ) χωρίς άδεια από τον Διαχειριστή Δικτύου ή τoν Συντονιστή για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο του σχολείου και στην περίπτωση που χορηγείται άδεια, θα γίνεται πρώτα σάρωση για ιούς/κακόβουλο λογισμικό.

     Δεν επιτρέπεται η χρήση μη εγκεκριμένου ή παράνομου (χωρίς άδεια) λογισμικού στους χώρους εργασίας.

     Δεν επιτρέπεται η λήψη (download) αρχείων και η εγκατάσταση λογισμικού σε συσκευές του σχολείου, χωρίς την άδεια του Διαχειριστή Δικτύου.

     Δεν επιτρέπεται η λήψη (download) αρχείων τα οποία προστατεύονται από copyright.

Γ. α. Διαχείριση Δημοσιευμένου Περιεχομένου

Η σχολική μονάδα διαθέτει δικτυακό τόπο στη διεύθυνση: http://http://3lyk-argyr.att.sch.gr/καθώς και blog (http://blogs.sch.gr/3lykargy) με σκοπό να αποτελέσουν κόμβο ενημέρωσηςγια την σχολική αλλά και την ευρύτερη τοπική κοινότητα, γύρω από θέματα σχολικού ενδιαφέροντος

Ο Διευθυντής και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί για το δικτυακό τόπο του σχολείου, θα αναλάβουν τη συντακτική ευθύνη για διαδικτυακό περιεχόμενο που δημοσιεύεται από το σχολείο και θα διασφαλίζουν ότι το περιεχόμενο που δημοσιεύεται είναι ακριβές και κατάλληλο. Θα δημοσιεύονται φωτογραφίες και βίντεο που αφορούν το σχολείο ώστε οι δημοσιεύσεις να είναι ενδιαφέρουσες με την προϋπόθεση να διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού, η οποία είναι υψίστης σημασίας.

Γ.β. Κανόνες Διαχείρισης Δημοσιευμένου Περιεχομένου

1.          Με την έναρξη του σχολικού έτους λαμβάνεται γραπτή άδεια από τους γονείς/κηδεμόνες για την ανάρτηση στο δικτυακό τόπο του           σχολείου και στους δικτυακούς τόπους που δραστηριοποιείται το σχολείο (eTwinning, Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο) εικόνων/βίντεο των μαθητών, η οποία θα έχει ισχύ για όλο το σχολικό έτος το οποίο οι μαθητές/ τριες φοιτούν στο σχολείο και θα καταχωρείται στο αρχείο με τα έντυπα γονικής συγκατάθεσης.

2.          Οι εικόνες θα επιλέγονται προσεκτικά, θα είναι χαμηλής ανάλυσης και θα περιέχουν ομάδες μαθητών /μαθητριών χωρίς όμως να υπάρχουν στοιχεία αναγνώρισης των μαθητών.

3.         Τα ονοματεπώνυμα των μαθητών /μαθητριών δεν θα χρησιμοποιούνται σε σχέση με βίντεο ή φωτογραφίες τους. Προσωπικές πληροφορίες του προσωπικού ή των μαθητών δεν θα δημοσιεύονται.

4.         Η δημοσίευση οποιασδήποτε πληροφορίας στο δικτυακό τόπο του σχολείου θα γίνεται με σεβασμό των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, της πολιτικής προστασίας προσωπικών δεδομένων και πνευματικών δικαιωμάτων.

Δ. Διαχείριση Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Με στόχο να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι από τη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (blogs, wikis, chat rooms, ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης κλπ.) το σχολείο θα ελέγχει την πρόσβαση σε αυτά. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν εργαλεία κοινωνικών μέσων με τους μαθητές τους, ως μέρος του αναλυτικού προγράμματος, θα αξιολογήσουν τους κινδύνους των ιστοσελίδων πριν από τη χρήση τους και θα ελέγξουν τους όρους και τις προϋποθέσεις των ιστοσελίδων για να βεβαιωθούν ότι είναι κατάλληλες για την ηλικία των μαθητών. Το προσωπικό θα λαμβάνει έγκριση από τη διοίκηση του σχολείου πριν τη χρήση κοινωνικών εργαλείων στην τάξη. Τα επίσημα ιστολόγια (blogs) ή wikis των εκπαιδευτικών θα προστατεύονται με κωδικό πρόσβασης.

Όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας θα συμβουλεύονται να μη δημοσιεύουν συγκεκριμένες και λεπτομερείς ιδιωτικές σκέψεις, ιδιαίτερα εκείνες που μπορεί να θεωρηθούν ως απειλητικές, βλαβερές ή δυσφημιστικές. Οι επιφυλάξεις σχετικά με τη χρήση από τους μαθητές μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδων προσωπικών δημοσιεύσεων(μέσα ή έξω από το σχολείο), θα τίθενται προς συζήτηση με τους γονείς/κηδεμόνες τους, ιδίως όσον αφορά στη χρήση διαδικτυακών τόπων σε μικρότερη ηλικία από ότι επιτρέπεται.

H ασφάλεια στο διαδίκτυο διδάσκεται τόσο ως μέρος του αναλυτικού προγράμματος όσο και σε στοχευμένες δημιουργικές και ερευνητικές εργασίες. Ακόμα, σε τακτικά χρονικά διαστήματα, γίνεται εκτενής ενημέρωση από ειδικευμένους επιστήμονες ή ψυχολόγους στους μαθητές για την ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, τον κίνδυνο εθισμού στο Διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, για τις ηλεκτρονικές απάτες και τον ηλεκτρονικό εκφοβισμό. Παράλληλα προβλέπεται η παραπομπή των μαθητών/τριών που παρουσιάζουν δυσκολίες σχετιζόμενες με το διαδίκτυο στις υπάρχουσες δομές του Δήμου Ελληνικού/Αργυρούπολης και της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δ΄ Αθήνας.

Ακόμη οι μαθητές θα ενθαρρύνονται να ορίζουν ασφαλείς κωδικούς πρόσβασης, να αρνούνται την πρόσβαση σε άγνωστα άτομα περιορίζοντας το προφίλ τους και να μπλοκάρουν ανεπιθύμητες επικοινωνίες • θα συμβουλεύονται να μη δίνουν ποτέ προσωπικά στοιχεία που μπορεί να προσδιορίσουν ποιοι είναι ή/ και την τοποθεσία τους,(για παράδειγμα, τη διεύθυνση, τον αριθμό του κινητού ή σταθερού τηλεφώνου τους κλπ.) ή στοιχεία όπως πχ. φωτογραφίες που μπορεί να τους έφερναν σε δύσκολη θέση, τα οποία ακόμα και αν ακυρώσουν το λογαριασμό τους παραμένουν δημοσιευμένα στο Διαδίκτυο.

Ε. α. Διαχείριση κινητών τηλεφώνων και προσωπικών συσκευών

1.             Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους κινητά τηλέφωνα εντός του σχολικού χώρου.

2.             Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν στην κατοχή τους εκτός από κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή ή παιχνίδι που διαθέτει σύστημα επεξεργασίας εικόνας και ήχου εντός του σχολικού χώρου. Ο ανάλογος εξοπλισμός που τους διαθέτειτο σχολείο στο οποίο φοιτούν, χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα και μόνο υπό την εποπτεία/επίβλεψη του εκπαιδευτικού. Σε ειδικές περιπτώσεις και για συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς στόχους επιτρέπεται η κατοχή και η χρήση προσωπικών ηλεκτρονικών συσκευών υπό την αυστηρή καθοδήγηση και ευθύνη του επιβλέποντος καθηγητή (BYOD – Bring Your Own Devices)

3.             Οι εκπαιδευτικοί εκτός από τις διαθέσιμες από το σχολείο ηλεκτρονικές συσκευές (H/Y, laptops, tablets, διαδραστικούς πίνακες κτλ), δύνανται να χρησιμοποιήσουν και το δικό τους προσωπικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό κατά τη διάρκεια της διδακτικής πράξης και για τις ανάγκες αυτής, αλλά και στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας γενικότερα, τηρώντας τους κανόνες ασφάλειας και τις σχετικές διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των μαθητών και των εκπαιδευτικών (νόμοι 2472/1997 (ΦΕΚ 50/τ.Α’/1997) και 3471/2006 (ΦΕΚ 133/τ. Α'/2006)

4.                   Οι. εκπαιδευτικοί συνοδεύουν τους/ τις μαθητές/μαθήτριες με μοναδική εξαίρεση την περίπτωση διοργάνωσης τηλεδιάσκεψης ή συμμετοχής σε διαδικτυακό διαγωνισμό/δράση π. χ. στο πλαίσιο της δράσης eTwinning οπότε οι μαθητές/μαθήτριες μπορούν να χρησιμοποιήσουν την προσωπική τους συσκευή με την έγκριση των γονέων τους. Την ημέρα που έχει καθοριστεί από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό για την συγκεκριμένη ψηφιακή δραστηριότητα τα παιδιά ή γονείς τους παραδίδουν τις συσκευές στο γραφείο της διεύθυνσης όπου και φυλάσσονται πριν και μετά την ψηφιακή δραστηριότητα Οι γονείς ή τα παιδιά παραλαμβάνουν τις συσκευές από τον εκπαιδευτικό με τη λήξη του ωραρίου. Έχει καταστεί σαφές ότι τα παιδιά χρησιμοποιούν τις προσωπικές τους συσκευές ή/ και τις συσκευές που τους παραχωρούν οι εκπαιδευτικοί κατά τη διάρκεια του μαθήματος (συμπεριλαμβανομένων των διαδικτυακών συναντήσεων και των ψηφιακών δραστηριοτήτων ) αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες του μαθήματος.

Στ'. Διαχείριση περιστατικών Κυβερνοεκφοβισμού & πρόσβασης σε ακατάλληλο διαδικτυακό περιεχόμενο

Ο όρος διαδικτυακός εκφοβισμός (cyberbullying) αφορά τη χρήση του Διαδικτύου, των κινητών τηλεφώνων και άλλων ψηφιακών τεχνολογιών προκειμένου να εκφρασθεί εσκεμμένη, επαναλαμβανόμενη και εχθρική συμπεριφορά απέναντι σε ένα πρόσωπο ή σε μία ομάδα προσώπων, με σκοπό την πρόκληση συναισθηματικής και ψυχολογικής βλάβης.

Ο διαδικτυακός εκφοβισμός μπορεί να λάβει ποικίλες μορφές. Για το λόγο αυτό έχει καταστεί δυσχερής μέχρι σήμερα η νομική στοιχειοθέτησή του από τα περισσότερα κράτη. Έτσι ο διαδικτυακός εκφοβισμός μπορεί να εκφραστεί με πρακτικές όπως την απειλή, την παραβίαση προσωπικών δεδομένων, τη συκοφαντική δυσφήμηση, την εξύβριση, την παρενόχληση και άλλα, ενώ τα αγαθά που προσβάλλονται είναι συνήθως τα άυλα αγαθά της προσωπικότητας του ατόμου, της καλής φήμης του, της τιμής και αξιοπρέπειάς του.

Για λόγους πρόληψης, οι μαθητές θα ενημερώνονται για το φαινόμενο του Κυβερνοεκφοβισμούκαι για τους τρόπους αντιμετώπισής του στο πλαίσιο εργαστηρίων που θα οργανώνονται από τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων σε συνεργασία με τον Συντονιστή για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Εάν ένα μέλος της σχολικής κοινότητας αντιληφθεί κάποιο περιστατικό κυβερνοεκφοβισμού θα πρέπει να το αναφέρει στην ειδική ομάδα αντιμετώπισης του φαινομένου που υπάρχει στο σχολείο ή στο Διευθυντή και μαζί θα διερευνούν το περιστατικό ή την καταγγελία, το οποίο στη συνέχεια θα καταχωρείται στο αρχείο καταγραφής συμβάντων ως αποδεικτικό στοιχείο.

Όποτε το προσωπικό ή οι μαθητές ανακαλύπτουν ακατάλληλες ιστοσελίδες, η διεύθυνση URL θα πρέπει να αναφέρεται στην Συντονίστρια του σχολείου για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο, η οποία θα καταχωρεί το περιστατικό στο αρχείο καταγραφής συμβάντων, θα ενημερώνει τη διεύθυνση του σχολείου και μαζί θα ενεργούν ανάλογα με την περίπτωση. Αν το περιεχόμενο πιστεύουν ότι είναι παράνομο, θα το καταγγέλλουν στην αρμόδια υπηρεσία, όπως πχ. στην Ελληνική Ανοικτή Γραμμή Καταγγελιών Safeline.

Εφαρμογή της Πολιτικής για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

Η Πολιτική του σχολείου για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο συζητήθηκε, σχεδιάστηκε, συντάχθηκε και συμφωνήθηκε από το Σύλλογο Διδασκόντων με την Πράξη υπ' αριθμ. 18/2-2-2018.

Στο πλαίσιο εφαρμογής της Πολιτικής για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο θα συνεχίσουν να υλοποιούνται δράσεις και δραστηριότητες που υφίστανται στο3ου ΓΕΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ.

Οι μαθητές θα ενημερώνονται από την Συντονίστρια για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο και από τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων στην αρχή κάθε σχολικού έτους και θα συμμετέχουν σε προγράμματα σχετικά με την Ψηφιακή Πολιτότητα σε όλη την διάρκεια του σχολικού έτους.

Με διάχυση στο αναλυτικό πρόγραμμα, οι μαθητές

θα διδάσκονται κανόνες καλής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο (netiquette) ώστε να σέβονται την πνευματική ιδιοκτησία, να επικοινωνούν και να συνεργάζονται διαδικτυακά (πρόγραμμα eTwinning) τηρώντας τους κανόνες καλής συμπεριφοράς, να γνωρίζουν τους λόγους που πρέπει να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή στη δημοσίευση προσωπικών πληροφοριών και εικόνων στο Διαδίκτυο.

1.      Την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου οιμαθητές/τριες θα παρακολουθούν ενημέρωση για την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο από τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής και Ξένων Γλωσσών καθώς και δράση που έχει ετοιμαστεί ειδικά για τη συγκεκριμένη μέρα.

2.        Όλοι οι εκπαιδευτικοί, ανεξάρτητα από το επίπεδο ψηφιακού εγγραμματισμού που κατέχουν, θα ενημερώνονται για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο στην αρχή του σχολικού έτους (χρονικό διάστημα 1-10 Σεπτεμβρίου) σε δια ζώσης συναντήσεις (Αίθουσα Πληροφορικής, Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων) είτε από τον Πληροφορικό του σχολείου είτε από προσκεκλημένους Πρεσβευτές eTwinning. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας που συμμετέχουν ενεργά σε προγράμματα της δράσης eTwinning θα ενημερώνονται για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο μέσω τηλεκπαιδεύσεων που οργανώνονται από Έλληνες Πρεσβευτές eTwinning στα ελληνικά (www.etwinning.gr ) ή από Ευρωπαίους Πρεσβευτές eTwinning στην πλατφόρμα του eTwinning Live (www.etwinning.net ). Η Συντονίστρια για την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο αναλαμβάνει να κοινοποιεί στο Σύλλογο Διδασκόντων τις ημερίδες και τις τηλεκπαιδεύσεις που οργανώνονται είτε στα πλαίσια του eTwinning είτε από άλλους φορείς (Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δ΄ Αθήνας, Βρετανικό Συμβούλιο, Microsoft, κλπ)

3.        Οι γονείς/κηδεμόνες των μαθητών του σχολείου μας θα ενημερώνονται για την παρούσα πολιτική από το σχολείο, στις προγραμματισμένες συναντήσεις στην αρχή κάθε σχολικού έτους και από το δικτυακό τόπο του 3ου ΓΕΛ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ. Συνιστάται οι γονείς να διαβάσουν το κείμενο της Πολιτικής προσεκτικά και να την συζητήσουν με τα παιδιά τους. Με στόχο την πληρέστερη ενημέρωσή των γονέων θα οργανώνονται σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων στοχευμένες συναντήσεις με ειδικούς σε θέματα «Ασφάλειας στο Διαδίκτυο».

  Με στόχο την ενημέρωσή τους για ασφαλέστερη χρήση του Διαδικτύου, το σχολείο, σε συνεργασία με πρόσωπα και φορείς (Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Δ΄ Αθήνας), θα παρέχει πληροφορίες και συμβουλές σε όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου με προτεινόμενους διαδικτυακούς συνδέσμους με δράσεις για την ασφάλεια στο Διαδίκτυο με τη συμμετοχή μαθητών

  με ενδοσχολική επιμόρφωση με έντυπο και ψηφιακό υλικό

  με ενημερώσεις σχετικά με τηλεδιασκέψεις και ενημερωτικές ημερίδες που διοργανώνονται από Πρεσβευτές eTwinning με θέμα την Ασφάλεια στο Διαδίκτυο