Τρόπος εξέτασης των πανελλαδικά εξεταζόμε- νων μαθημάτων για εισαγωγή στην Τριτοβάθ- μια Εκπαίδευση υποψηφίων Γενικού Λυκείου από το ακαδημαϊκό έτος 2023-24

Δείτε το ΦΕΚ

Δείτε το πρόγραμμα των εξετάσεων